• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ VH,TT&DL trả lời cử tri về xây dựng hệ giá trị văn hóa - con người Việt Nam

Về việc cử tri Vĩnh Phúc đề nghị Chính phủ sớm ban hành quy định xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam, Bộ VH,TT&DL đã trả lời.

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng.
Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng

Ngày 14/3, Cổng TTĐT của Bộ VH,TT&DL trích đăng phần trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng về việc cử tri Vĩnh Phúc đề nghị Chính phủ sớm ban hành quy định xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đó là “Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Theo Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL: Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là sự nghiệp lớn, trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021, ngày 29/11/2022 vừa qua, Bộ VH,TT&DL đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay”.

Hội thảo đã định hướng các hệ giá trị trên cơ sở thống nhất các giá trị cốt lõi. Về hệ giá trị con người Việt Nam, cần xây dựng 8 giá trị chủ yếu là: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo.

Hệ giá trị gia đình gồm 4 giá trị cốt lõi: Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Hệ giá trị văn hóa gồm 4 giá trị: Dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học. Hệ giá trị quốc gia gồm 9 giá trị: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc.

Kết quả này sẽ được triển khai đồng bộ và toàn diện, tuyên truyền và lan tỏa, tạo nên sự thống nhất cao trong các cấp ủy Đảng, cơ quan Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo nên đột phá để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Việc cử tri tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị sớm ban hành quy định xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam là hết sức chính đáng, phù hợp với mong đợi của nhân dân cả nước.

Trong thời gian tới, Bộ VH,TT&DL sẽ phối hợp với các Bộ, ban, ngành liên quan tiến hành nghiên cứu, trao đổi khoa học và hiện thực hóa những giá trị cốt lõi nhằm xây dựng Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam phù hợp với bối cảnh tình hình phát triển đất nước hiện nay.

Đồng thời, trình Chính phủ ban hành quy định xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và triển khai, đưa các hệ giá trị vào cuộc sống trong thời gian sớm nhất.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết