• :
  • :

Để văn hóa không chỉ là “cờ, đèn, kèn, trống”

Sức mạnh của một dân tộc không phải nằm ở tài nguyên trong lòng đất, lòng biển mà ở những con người có trí tuệ và phẩm giá. Những hiền tài “nguyên khí của quốc gia” mới có thể tạo ra đột phá đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thử thách trong từng ...

Di tích Mỹ Sơn - cần sớm lên phương án bảo vệ

Trong nhiều năm qua, sau ngày được công nhận Di sản Văn hóa nhân loại (1999), Di tích Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam) đã có những bước tiến dài trong công cuộc bảo vệ và phát huy di tích. Tuy vậy trong quá trình trùng tu, khai thác hiện ...