• :
  • :

Lao động yếu thế phải được tiếp sức

Những lao động yếu thế được quan tâm và hỗ trợ nhiều, đặc biệt là trong dịch COVID-19. Tuy nhiên, để cuộc sống tốt một cách bền vững, họ cần sự "tiếp sức" từ những chính sách pháp luật.

Huy động nguồn lực cho phát triển văn hóa

Quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật những năm qua đã hình thành nền tảng pháp lý toàn diện và hệ thống cho văn hóa, từ đó góp phần tăng cường sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước.

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ: Kiên quyết xử lý hành vi lợi dụng di sản để trục lợi

Báo cáo của Cục Di sản văn hóa tại Hội nghị - Hội thảo Đánh giá hiệu quả Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt (giai đoạn 2017-2022) cho biết, sẽ ...