• :
  • :

Đổi mới hơn nữa công tác tuyên truyền

Với việc chủ động ứng dụng công nghệ, quá trình tiếp cận nguồn thông tin, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã dễ dàng và nhanh chóng hơn.