• :
  • :

Mạnh tay xử lý "rác mạng"

Cơ quan quản lý nhà nước sẽ có những biện pháp mạnh đối với những nghệ sĩ, KOLs có hành vi vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục.

Cải thiện hơn nữa môi trường sáng tạo cho văn nghệ sĩ

Nhìn lại chặng đường 80 năm qua, giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam không chỉ tiếp tục là cơ sở để Đảng ta ngày càng hoàn thiện, nâng cao đường lối văn hóa, văn nghệ phù hợp với thời kỳ mới, mà còn là căn cốt để xây dựng và phát triển VHNT, ...