• :
  • :

Để di sản phát huy giá trị

Đánh thức kho tàng di tích lịch sử - văn hóa, hay nói cách khác, làm cho di sản biết kể câu chuyện của mình nhằm thu hút du khách đang là đề tài được quan tâm tại Bình Định.