• :
  • :

Phát triển tài chính xanh tại Việt Nam

Tài chính xanh là một cấu phần quan trọng, đóng góp vào chiến lược tăng trưởng xanh của một quốc gia. Tại Việt Nam, tài chính xanh bước đầu được quan tâm với nhiều biện pháp đồng bộ được triển khai. Nhờ đó, phát triển tài chính xanh đã có những kết ...

Phân tích tài chính tại các ngân hàng thương mại

Công tác phân tích tài chính ở các ngân hàng thương mại ngày càng trở nên quan trọng, do đó nhiều ngân hàng đã tham gia vào công tác phân tích tài chính và coi đó là một báo cáo quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng.