• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bắc Giang: Trưng bày sách, báo, tư liệu kỷ niệm 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023), Thư viện tỉnh Bắc Giang đã tổ chức trưng bày hơn 600 cuốn sách, báo và tư liệu nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn, cũng như quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của Đề cương.

 

Đợt trưng bày diễn ra đến hết ngày 1.5 tại Thư viện tỉnh Bắc Giang

Năm 1943, giữa bộn bề khó khăn của cách mạng, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng ở Võng La (Đông Anh, Phúc Yên, nay là Hà Nội) đã thông qua Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo. Trải qua 80 năm kể từ khi ra đời, "Đề cương về văn hóa Việt Nam" vẫn còn nguyên giá trị lý luận và tính thời đại sâu sắc, tiếp tục soi đường cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Đề cương ra đời là một luồng gió mới có tác dụng thức tỉnh, thu hút, tập hợp đội ngũ các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ và đông đảo quần chúng nhân dân. Từ chỗ khủng hoảng, mất phương hướng, hoài nghi, bế tắc, nhiều văn nghệ sĩ đã được định hướng về trách nhiệm xã hội, đi theo ngọn cờ chính nghĩa của Đảng, tham gia cách mạng, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đề cương như sợi chỉ đỏ xuyên suốt, với ba nguyên tắc cơ bản là: “Dân tộc”, “Khoa học” và “Đại chúng” đã được Đảng ta vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn Việt Nam để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua đợt trưng bày, Thư viện tỉnh Bắc Giang mong muốn giới thiệu với công chúng về những giá trị lịch sử, văn hóa to lớn của Đề cương, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của văn hóa, văn nghệ, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển con người Việt Nam trong thời đại mới, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trưng bày diễn ra từ nay đến hết ngày 1.5, tại Thư viện tỉnh Bắc Giang.

Q.VY


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết