• :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Nghệ nhân Thạch Đường, "linh hồn" âm nhạc truyền thống Khmer
Trong cộng đồng dân tộc Khmer Nam Bộ, tên tuổi nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Thạch Đường gắn liền với việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy những giá trị độc đáo, ...