• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tài chính công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thực hiện chế độ công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định, Bộ Tài chính vừa công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2022.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về dự toán thu phí, dự toán thu phí Bộ Tài chính (đơn vị dự toán cấp I) được giao thực hiện năm 2022 là 689.045 triệu đồng, trong đó số thu phí được để lại sử dụng là 351.569 triệu đồng; dự toán thu lệ phí là 3.000 triệu đồng.

Dự toán thu phí Bộ Tài chính (đơn vị dự toán cấp I) giao cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ thực hiện là 689.045 triệu đồng. Trong đó, số thu phí các đơn vị được để lại sử dụng là 351.569 triệu đồng, cụ thể: phí Hải quan 160.000 triệu đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 131.387 triệu đồng; phí quản lý, giám sát hoạt động bảo hiểm 18.457 triệu đồng... Dự toán thu lệ phí 3.000 triệu đồng là khoản thu lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán. 

Năm 2022, số thu phí các đơn vị dự toán thuộc Bộ thực hiện là 1.032.114 triệu đồng, gồm: phí Hải quan 312.701 triệu đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 575.520 triệu đồng; phí quản lý, giám sát hoạt động bảo hiểm 59.783 triệu đồng; phí cho vay lại và phí bảo lãnh được để lại 77.903 triệu đồng; phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 358 triệu đồng. 

Số thu phí nộp ngân sách nhà nước là 331.180 triệu đồng, gồm: phí hải quan 107.865 triệu đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 149.997 triệu đồng; phí quản lý, giám sát hoạt động bảo hiểm 31.087 triệu đồng; phí cho vay lại và phí bảo lãnh 36.462 triệu đồng; phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 100 triệu đồng. 

Về tình hình thực hiện dự toán chi nguồn ngân sách nhà nước, tổng dự toán chi nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 là 23.464.866 triệu đồng, bao gồm: Chi quản lý hành chính 21.597.076 triệu đồng; Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 72.231 triệu đồng; Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 131.967 triệu đồng; Chi đảm bảo xã hội 930.000 triệu đồng; Chi hoạt động kinh tế 726.822 triệu đồng; Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 2.170 triệu đồng; Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.600 triệu đồng; Chi quan hệ tài chính với nước ngoài 3.000 triệu đồng.

Giải ngân năm 2022 là 20.131.417 triệu đồng, đạt 86%, bao gồm: Chi quản lý hành chính 18.395.711 triệu đồng, đạt 85%; Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 45.677 triệu đồng, đạt 63%; Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 122.895 triệu đồng, đạt 93%; Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.591 triệu đồng, đạt 99%; Chi đảm bảo xã hội 930.000 triệu đồng, đạt 100%; Chi hoạt động kinh tế 631.338 triệu đồng, đạt 87%; Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 2.262 triệu đồng, đạt 100%; Chi quan hệ tài chính với nước ngoài 1.943 triệu đồng, đạt 65%.

Việc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 nhằm thực hiện quy định về chế độ công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT- BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết